Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť KOSIT SERVICES s. r. o. , sídlo Rastislavova 98,   Košice – mestská časť Juh 043 46, IČO: 50 601 041, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro., vložka č. 40273/V, zastúpená Ing. Jurajom Slafkovským a Martinom Šmigurom, konateľmi ( ďalej len spoločnosť) v zmysle ustanovení § 18 zákona č.250/2007 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov vydáva tento reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy vzniknuté medzi spoločnosťou a zákazníkom spoločnosti v rámci reklamačného konania.

II. Ustanovenie pojmov

Zákazníkom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje alebo používa služby pre svoju potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva alebo zmluva o dielo, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou a zákazníkom.

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby.

Uplatnenie sa rozumie vykonanie reklamácie zo strany zákazníka, nezávisle od toho, či táto bola zákazníkom vykonaná v ústnej alebo v písomnej forme.

Reklamačným konaním sa rozumie súhrn všetkých úkonov zákazníka a spoločnosti od okamihu uplatnenia súvisiacich nárokov zo strany zákazníka do vybavenia reklamácie.

Vybavením reklamácie  sa rozumie ukončenie reklamačného konania jedným z nasledovných úkonov zo strany spoločnosti: dokončením prác, opätovným vykonaním prác, vrátením ceny služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

III. Podmienky, lehoty a postup pri reklamačnom konaní

 1. Spoločnosť zodpovedá za vady diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Vady diela je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi ihneď po nevykonaní diela v dohodnutom termíne alebo nevykonaní diela v požadovanej kvalite a rozsahu, najneskôr však do 24 hod. od vykonania, resp. nevykonania diela.
 3. Vady vo fakturácii služieb je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry zhotoviteľom.
 4. Výsledok šetrenia reklamácie bude oznámený objednávateľovi písomnou formou do 30 dní od jej doručenia.
 5. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí zhotoviteľ dielo, resp. odstráni reklamované vady do 24 hodín od uznania reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
 6. Na reklamácie uplatnené po uplynutí lehôt uvedených v ods. 2.a 3. zhotoviteľ neprihliada.
 7. S uplatnením reklamácie je zákazník povinný predložiť príslušné súvisiace doklady: faktúru alebo iný doklad o zaplatení, zmluvu a dodací list podľa typu reklamovanej služby.

IV. Reklamačný protokol

 1. Poverený zamestnanec spíše so zákazníkom o prijatí reklamácie Reklamačný protokol. Jedno vyhotovenie Reklamačného protokolu odovzdá zákazníkovi.
 2. Reklamačný protokol musí obsahovať:
  • označenie alebo popis vady
  • dátum uplatnenia reklamácie
  • zákazníkom navrhovanú formu odstránenia vady
  • údaje o zákazníkovi a o osobe, ktorá reklamáciu uplatňuje, ak je iná ako zákazník.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov a zmien všeobecných obchodných podmienok zmeniť alebo úplne nahradiť tento reklamačný poriadok.
 2. Túto zmenu spoločnosť zverejní vo svojich obchodných priestoroch a na svojom webovom sídle spolu s určením jej platnosti a účinnosti.
 3. Reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti.
 4. Reklamačný poriadok je zverejnený v obchodných priestoroch a na webovom sídle zhotoviteľa nadobúda platnosť dňa 23.3.2017.

V Košiciach, dňa 23.3.2017

Konateľ:
Ing. Juraj Slafkovský
Martin Šmigura